Cây Đại

100.000

Đường kính gốc 3cm, cao 1,5_2,5m Giá: 100.000
Đường kính gốc 4cm, cao 1,5_2,5m giá: 130.000
Đường kính gốc 5cm, cao 2_3m giá: 150.000
Đường kính gốc  6cm, cao 2_3m giá: 180000
Đường kính gốc 7cm, cao 2_3m Giá: 220.000
Đường kính gốc 8cm,cao 2_3m Giá: 270.000
Đường kính gốc 9cm, cao 3_4m Giá: 300.000
Đường kính gốc 10cm, cao 3_4m Giá: 500.000