Tùng Tháp

100.000

Chiều cao 0,5 < 1m Cây 100.000
Chiều cao 1m < 1,5m Cây 150.000
Chiều cao 1,5 < 2m Cây 220.000